Общи условия

Благодарим Ви, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“).
Ако сте с обичайно местопребиваване в Европейското икономическо пространство или Швейцария, освен ако не е посочено друго в съответните допълнителни условия.

Нашите гаранции и откази от отговорност
Предоставяме Услугите си с умения и грижа и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате.
Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.
Освен както е изрично посочено в настоящите или в допълнителни условия, нито dream-home.bg , нито нейните доставчици или дистрибутори дават каквито и да е конкретни обещания относно услугите.
Например не поемаме никакви ангажименти относно съдържанието в услугите, конкретната им функционалност, тяхната надеждност, достъпност или способност да отговорят на нуждите ви.
Предоставяме услугите във вида, в който са.
Някои юрисдикции предоставят определени гаранции, като например подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел и ненарушение.
Доколкото това е разрешено от закона, изключваме всички гаранции.

Отговорност за нашите Услуги

Когато това е разрешено от закона, dream-home.bg и нейните доставчици и дистрибутори не носят отговорност за пропуснати ползи, приходи или загубени данни, финансови загуби или косвени, специални, произтичащи, примерни или наказателни щети.
Доколкото това е разрешено от закона, общата отговорност на dream-home.bg и нейните доставчици и дистрибутори за всеки иск съгласно тези условия, включително за всички подразбиращи се гаранции, се ограничава до сумата, която сте ни платили за използването на услугите (или ако изберем това, да ви предоставим услугите отново).
Във всички случаи dream-home.bg и нейните доставчици и дистрибутори не носят отговорност за никакви загуби или щети, които не са логично предвидими.
Съзнаваме, че в някои държави може да имате законови права като потребител.
Ако използвате Услугите за лични цели, нищо в тези условия и всички допълнителни условия не ограничава които и да е законови права на потребител, които не могат да се отменят с договор.

Използване на Услугите ни за бизнес цели
Ако използвате Услугите ни от името на фирма, тя приема тези условия.
Ще предпазва и освобождава от отговорност dream-home.bg и нейните партньори, длъжностни лица, законни представители и служители от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни.
Трябва да проверявате условията редовно.
Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница.
Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга.
Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си.
Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно.
Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.
В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните предимство ще имат допълнителните.
Тези условия регламентират отношенията между вас и dream-home.bg .
Те не създават права на трета страна бенефициент.
Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).
Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Приложимо право и подсъдност

Ако сте краен потребител с обичайно местопребиваване в Европейското икономическо пространство или Швейцария: за всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите условия, ще са приложими законите и ще са компетентни съдилищата на държавата по обичайното Ви местопребиваване.
С достъпа до сайта dream-home.bg и неговото ползване вие приемате настоящата политика без ограничения или условия.
По тази причина вашето посещение в сайта dream-home.bg става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони.
Ако не приемате тези условия, Вие може да не ползвате dream-home.bg
Сайтът dream-home.bg съдържа информация за продукти и услуги на фирмите – рекламодатели в dream-home.bg , както и собствени материали и информация на dream-home.bg
Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране.
Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от инстуциите и националните регистри на Република България или други държави или официални международни организации.
Информацията включена в този сайт не поражда никакви правни задължения.
Въпреки че dream-home.bg полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и dream-home.bg не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт.

Поведение в dream-home.bg
Вие се задължавате да не:
Обиждате и накърнявате личното достойнство както и да злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на dream-home.bg
Публикувате невярна или подвеждаща информация.
Изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали /спам/ без писменото съгласие на dream-home.bg

Цени на Реклама, рекламни Банери и рекламни статии в dream-home.bg
Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите на dream-home.bg.
Закупуването на който и да било продукт на dream-home.bg трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен представител на dream-home.bg и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Някои от Услугите ни ви позволяват да качвате, подавате, съхранявате, изпращате или получавате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което ви принадлежи, си остава ваше.

Когато качвате, подавате, съхранявате, изпращате или получавате съдържание към или през Услугите ни, давате на dream-home.bg (и на работещите съвместно с нас) валиден в целия свят лиценз да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме, създаваме производни произведения (например такива в резултат от превод, адаптация или други изменения, направени от нас, за да работи съдържанието ви по-добре с Услугите ни), съобщаваме, публикуваме, представяме публично, показваме публично и разпространяваме това съдържание.
Правата, които предоставяте в този лиценз, са за ограничените цели на осигуряването на работата, популяризирането и подобряването на Услугите ни, както и на разработването на нови.
Лицензът остава валиден дори ако спрете да използвате Услугите ни.
Някои Услуги може да ви предложат възможности за достъп и премахване на съдържанието, предоставено на тях.
Също така в някои наши Услуги има условия или настройки, които ограничават сферата на употреба от наша страна на предоставеното от вас съдържание в тях.
Уверете се, че имате необходимите права да ни предоставите този лиценз за съдържанието, което изпращате в Услугите ни.

Предупреждение за авторските права, индустриална и интелектуална собственост
Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост.
Можете да използвате информацията, текста, картинките или изображенията, които се съдържат в dream-home.bg , за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на dream-home.bg .

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на dream-home.bg или на трети страни.
Забранено е да ги използвате, „сваляте” за временно или постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от dream-home.bg или от трети страни – фирмите рекламодатели в dream-home.bg , в зависимост от конкретния случай.
Сайтът dream-home.bg съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт.
dream-home.bg не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта dream-home.bg.

Ограничения на отговорностите за щети
dream-home.bg не носи отговорностза това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

dream-home.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

dream-home.bg не може да гарантира че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

dream-home.bg не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

dream-home.bg не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта dream-home.bg